Privacyverklaring

MAGPIE Vastgoed Beheer gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij voor uw VVE verzamelen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

–     voorletters en achternaam

–     uw geslacht

–     adresgegevens

–     telefoonnummer

–     E-mailadres

–     Bankrekeningnummer

 

Met welk doel verwerken wij deze persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, welke diensten veelal een voortvloeisel zijn van de statuten van de VvE waar uw appartementsrecht onder valt. Deze gegevens zijn onontbeerlijk om:

–     uw (periodiek) verschuldigde bedragen te kunnen incasseren en administreren

–     met u te kunnen communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Waar komen deze persoonsgegevens vandaan

Bij overname van een administratie worden deze gegevens ons verstrekt door (of in opdracht van) het bestuur van de betreffende VvE. Bij verkoop/vervreemding van een appartementsrecht worden de gegevens ons verstrekt door de transporterende notaris of ze worden door uzelf verstrekt.

 

Delen persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens met verschillende derden delen, echter uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een beheerovereenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Denk hierbij aan:

–     het doorgeven van uw telefoonnummer en/of uw mailadres aan een uitvoerder om met u een afspraak te maken

–     het verstrekken van gegevens aan een transporterende notaris indien u uw appartementsrecht verkoopt

Bij verstrekking van uw gegevens wordt de betreffende derde gewezen op het feit dat zij deze gegevens niet anders mogen gebruiken dan voor uitvoering van de betreffende opdracht.

 

Recht op inzage en wijziging

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of – indien dit de uitvoering van een overeenkomst niet in de weg staat – te laten verwijderen alsmede recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren, tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft.

 

Beveiliging persoonsgegevens

MAGPIE Vastgoed Beheer neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Dit doen we onder andere door gebruik te maken van een beveiligde SSL-verbinding hetgeen aan het (groene) slotje voor de URL in de adresbalk is te zien. Het domein magpie.nl wordt gehost door een grote Nederlandse provider.

Wij zelf werken op een centrale server welke uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van MAGPIE Vastgoed Beheer. Van deze server wordt dagelijks een geautomatiseerde back-up gemaakt.

 

Tracking cookies of andere vergelijkbare technieken

Onze website maakt géén gebruik van tracking cookies of vergelijkbare technieken.

 

Contact

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.

Tevens heeft u de mogelijkheid – als u er met ons niet uitkomt m.b.t. uw privacy – een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.